Om skolen

Klostermarken Skole er et specialundervisningstilbud med dagbehandling.

Center for Børn, Unge og Familie i Slagelse Kommune visiterer via indstilling fra sagsbehandler, i samarbejde med PPR, til skolen. Eleverne er kendetegnet ved at være børn og unge i alderen 6-17 år, med så omfattende indlærings-, trivsels-, kontakt- og/eller adfærdsproblemer, at de ikke kan inkluderes i den almene skole.

Eleverne er herudover kendetegnede ved sociale og følelsesmæssige problemer i både skole-, fritids- og hjemmeliv og en indsats alene rettet mod familien eller skolen er ikke tilstrækkelig. Fælles for eleverne er, de har brug for et omfattende og længerevarende specielt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og familieterapeutisk behandlingsindsats. Derfor er det centralt, at undervisningen og det hele tilbud tilrettelægges tværfagligt og i samarbejde med forældrene, således at der tages udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer. På denne måde kan eleven opnå tillid til egne evner, styrke sit selvværd og mulighederne for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor alle kompetenceområder – personligt, socialt såvel som fagligt.

På Klostermarken skole arbejder vi ud fra en helhedstanke, og er opmærksomme på, at også frikvartererne er en del af elevernes hverdag. I planlægningen af elevens tilbud indgår derfor også overvejelser vedr. hjælp til at strukturere og udnytte frikvarterets muligheder samt hvilke behandlingsmæssige tiltag, der bedst tilgodeser barnets udvikling og behov.

Klostermarken Skole har elever til Folkeskolens afgangsprøver.

Fælles grundlæggende værdier

- skal sikre, at eleven oplever tryghed, struktur, forudsigelighed og vigtigst af alt - glæde ved at gå i skole.

Undervisningen følger de almindelige gældende regler for folkeskolen, men er kendetegnet ved:

 • Små elevgrupper
 • Teams med  lærere/pædagoger
 • Tæt skole/hjem samarbejde
 • Helhedsorienteret undervisning
 • Undervisning – metoder, arbejdsformer og materialer – der tager udgangspunkt i den enkelte elev
 • Mulighed for individuelle samarbejdsrelationer med Søndermarksskolen
 • Tæt samarbejde med PPR, sagsbehandler, SFC og andre relevante fag personer.

Elevplaner

Der laves individuelle elevplaner i forbindelse med årets status og skole/hjem samtale. Status, mål og handleplan udarbejdes af teamet omkring den enkelte elev, og der kan aftales tillæg til planen fx omhandlende hjemmet og skolen.

Elevplanerne vil have fokus på det faglige aspekt omkring elevens skolegang samt være koordineret med elevens individuelle statusplan.

Timer – fag og skema

I en klasse kan der godt gå elever fra flere forskellige årgange. Det vejledende undervisningstimetal og fagrækken vil være tilpasset den ældste årgang i klassen, dog med hensyntagen til, hvad der er relevant for de pågældende elever. Med få lærere omkring den enkelte klasse er det muligt at være fleksible i skemalægningen. Skemaet vil derfor ikke nødvendigvis være fast henover året. Nogle fag vil blive læst i perioder omkring emner. Andre gange vil vi arbejde på tværs af fag og klasser. For at koble omverdenen på den læring der foregår i klassen, vil der også i nogen omfang blive aktiviteter uden for klassens fysiske rammer.

Det er muligt for en elev, at komme i praktik i et eller flere fag på en almenskole, hvis det skønnes at eleven har udbytte af dette.

For at gøre undervisningen mere konkret, nærværende og praktisk, vil en del af undervisningen foregå udendørs. Her ønsker vi at gøre naturen til elevernes klasseværelse og tværfagligt inddrage skolens forskellige fag.

Transport

Som udgangspunkt bevilliges eleven befordring ud fra en individuel vurdering baseret på elevens behov samt afstand fra bopæl til skole jf. Folkeskolelovens § 26. Som hovedregel bevilliges buskort, medmindre visitationsudvalget vurderer, at eleven har særlige behov, der bedst tilgodeses ved anvendelse af anden befordring.

Enkelte af eleverne vil i forbindelse med visiteringen blive tilbudt transport med et bus-/taxaselskab, som forvaltningen har et samarbejde med. Det er Slagelse Kommunes Tværfaglige visitationsudvalg, der bevilliger denne transport, som en del af visitationen til Klostermarken Skole. Eleverne vil blive kørt fra hjemmet til skolen og retur hver dag. Det er forældrenes opgave at melde til busselskabet, hvis man er fraværende pga. sygdom eller lignende.

Andre elever får udleveret et buskort af skolen, således at de kan benytte den offentlige transport.

Forældresamarbejde

Der afholdes skole/hjem samtaler minimum 2 gange årligt. Den første er statusmødet og den sidste er på baggrund af elevplanerne. Derudover holdes et forældremøde for hele klassens forældre.

Vi forventer af jer:

 • At I har en positiv og loyal indstilling til skolen
 • At I indgår i et fælles arbejde omkring jeres barns skolegang og fremtid
 • At i har en åben og konstruktiv dialog med skolen

I kan forvente af os:

 • At vi har en positiv indstilling til samarbejdet omkring jeres barn
 • At vi gerne vil kontaktes hvis I har bekymringer i forhold til jeres barns skolegang
 • At vi vil have en åben og konstruktiv dialog med jer

Ovenstående er en kort gennemgang af hvad skoletilbuddet på Klostermarken skole er. Skulle der alligevel være noget, der giver anledning til spørgsmål, er I altid meget velkomne til at kontakte skolen.